Gratis verzending voor bestellingen boven de €40,-

Privacy policy - Breugem Bier

Privacy & cookie statement

Via deze website worden persoons/bedrijfs gegevens verwerkt. BREUGEM BIER acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In dit Privacy & cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

BREUGEM BIER is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kan ook dat u zelf persoonsgegevens doorgeeft aan BREUGEM BIER, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. BREUGEM BIER gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.  

BREUGEM BIER gebruikt de persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan BREUGEM BIER, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. BREUGEM BIER is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door uw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. BREUGEM BIER gebruikt cookies om de inrichting van de website voor de gebruiker te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden om gerichte informatie aan te bieden.


Voor welke doeleinden plaatst BREUGEM BIER cookies?

Onze websites en apps kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze websites, apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.


Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat u de pagina waarop u uw leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat u de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.
Sommige apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een app van BREUGEM BIER kan uw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

Analytische cookies. BREUGEM BIER gebruikt Google Analytics en andere analyse cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. BREUGEM BIER kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website en app verbeteren.

Advertentie of tracking cookies. BREUGEM BIER maakt gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites, apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op BREUGEM BIER Websites en Apps. Voor het plaatsen van cookies van derde partijen vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via cookies van externe partijen worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. BREUGEM BIER heeft daar geen invloed op.

 
Nieuwsbrief en contact

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, promoties, events, producten en/of diensten en nieuws. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Na afmelding wordt uw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 
Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Shopify International Ltd.

Wij maken gebruik van Shopify om de functionaliteiten van onze webshop mogelijk te maken en om te analyseren hoe onze webshop wordt gebruikt. Voor deze doelen worden cookies geplaatst. De informatie wordt overgebracht naar en door Shopify op servers van de Ierse affiliate Shopify International Ltd.

Shopify gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om het mogelijk te maken dat onze webshop werkt zoals de bezoekers dat mogen verwachten. Wij laten de gegevens zo veel mogelijk pseudonimiseren. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Shopify. Het is Shopify daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 24 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Shopify Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Shopify en het daarbij behorende addendum.

Shopify beschikt over een Privacy Shield-certificering die voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, afkomstig van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat zij aangeven te voldoen aan de gestelde privacy eisen. Gecertificeerde bedrijven mogen bijvoorbeeld niet zomaar gegevens doorgeven aan derden en dienen een privacyverklaring op hun website te plaatsen. Voor meer informatie over het Privacy Shield, kunt u de website raadplegen.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BREUGEM BIER behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.